GET OXYGEN

Financovanie

§ 22 Zákona 85/2005 Z.z o politických stranách a politických hnutiach


Príjmy strany

(1) Príjmami strany môžu byť len

a) príjmy z členských príspevkov,
b) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
c) príjmy z dedičstva,
d) príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
e) príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
f) podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností,
g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,18)
h) príjmy z pôžičiek a úverov,
i) príspevky zo štátneho rozpočtu,
j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.

V závislosti od výšky daru sa v zmysle zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach postupuje jedným z nasledovných spôsobov:
Ak hodnota daru od jedného darcu v kalendárnom roku nepresiahne 1.000,- EUR, môže darca poskytnúť strane finančný dar bankovým prevodom na účet vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK68 0900 0000 0052 0432 8430, pričom darca uvedie svoje meno a priezvisko, trvalé bydlisko a do poznámky uvedie „ dar“.
Ak hodnota daru od jedného darcu v kalendárnom roku presiahne sumu 1.000,- EUR, možno dar poskytnúť iba na základe písomnej zmluvy, ktorej vzor nájde tu. Podpis darcu na zmluve musí byť úradne osvedčený. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, podpis darcu musí byť úradne

Maximálne možná suma od jedného darcu v jednom kalendárnom roku môže byť 300.000,- EUR.
Vyhlásenia

Udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle platných zásad spracúvania a ochrany osobných údajov.

Číslo účtu:

SK68 0900 0000 0052 0432 8430

GIBASKBX

Sledujte nás!
strana-jablko-logo-red
Všetky práva vyhradené pre Jablko 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram